Как да създадем Кредитен документ/Кредитно известие за количество

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Създаване на Кредитен документ за количество
  • Генериране на свързани документи
  • Кредитно известие за количество

Кредитен документ на практика представлява търговски документ, който е аналог на продажбата, а Кредитно известие е данъчен документ, аналог на Фактурата. За създаването на Кредитен документ системата изисква наличието на документ за Продажба, а за създаването на Кредитно известие - Фактура. Кредитен документ/Кредитно известие се издава за връщане на стока или за намаляване на цена и поради тази причина винаги изисква връзка с Продажба/Фактура. Кредитен документ/Кредитно известие може да бъде автоматично генерирано от системата. В примера ще покажем следния случай: Трябва да издадем Кредитен документ за върнато количество стока по Продажба и Кредитно известие за същото по Фактура, свързана с тази продажба.

 

Създаване на Кредитен Документ за количество

1. За да създадем Кредитен документ към продажба, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни.

2. Генериране на кредитен документ/известие — избираме меню Средства, опция Генериране на кредитен документ/известие. Отваря се форма Избор - Редове на документи за продажба. От списъка маркираме желаната продажба и след това бутон Напред. Ако исканият документ не присъстват в списъка, трябва да направим корекция на филтъра. Формата Филтър - Документи за продажба се извежда най-лесно чрез щрак с мишката върху жълтото поле.


Примерен екран

3. Избор — след натискане на бутона Напред, в същата форма системата показва всички редове от избрания документ за продажба. От тук може да изберем кои продукти да бъдат генерирани в кредитния документ. След като маркираме желаните редове, натискаме бутон Избор.


Примерен екран

4. Кредитен документ — след натискане на бутон Избор, системата генерира Кредитен документ на базата на зададените критерии и попълва автоматично всички полета. По подразбиране типът на документа е Корекция на количества, което внася отрицателен знак на количествата. Въвеждаме върнатите количества по отделните продукти с отрицателен знак.


Примерен екран

5. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи.

 

Генериране на свързани документи

Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично всички останали документи: Складов документ, Документ за плащане или прихващане, Кредитно известие и счетоводни записвания.


Примерен екран

6. Генериране на Складови документи:
   -   Ако стоката се връща в склада, то трябва да маркираме опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. В този случай системата ще генерира Разходен складов документ с отрицателен знак. Тъй като складовият документ играе роля на сторниращ документ в склада, той ще се генерира само ако има разходни складови документи по продажбите.
   -   Ако нямаме стока за връщане в склада, опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) остава немаркирана.

7. Генериране на Касов ордер или протокол за прихващане:
    -   Ако ще имаме плащане в брой, то следва да маркираме опцията Плащане в... (Каса по подразбиране), опцията Плащане, както и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. При избрана опция Плащане, системата генерира Приходен касов ордер с отрицателен знак.
    -   Ако ще имаме прихващане, маркираме опция Плащане в... (Каса по подразбиране), опцията Прихващане и системата създава Протокол за прихващане в избраната каса, в който участват Продажбата и Кредитният документ. В общия случай това се прави когато нямаме плащане по продажбата и съответно фактурата и очакваме такова само за разликата.
    -   Ако имаме плащане по банков път, опцията Плащане в... (Каса по подразбиране) остава немаркирана.

 

Издаване на Кредитно известие

8. Издаване Кредитно известие за продажба - за да генерираме Кредитно известие по този кредитен документ, маркираме опцията Издаване Кредитно известие за продажба и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.
    -   Към това Кредитно известие може да генерираме счетоводно записване в Счетоводната система - маркираме опцията Счетоводно записване.
    -   Ако сме избрали Плащане по този Кредитен документ, то би трябвало да генерираме и счетоводно записване за плащане през каса към това кредитно известие. За целта маркираме опция Касов бон.
    -   Ако сме избрали Прихващане по този Кредитен документ, то би трябвало да изберем и прихващане в счетоводството.

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Кредитния документ.

10. Печатаме Кредитния документ и всички свързани документи на принципа за печат на Документи за продажба. За повече информация нека видим Как да отпечатаме Документ за продажба.

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

 

Бележка


  • При създаване на Кредитен документ за количество отрицателният знак се пише в количеството, а цената остава с положителен знак.
  • Количеството с отрицателен знак не може да надвишава количеството по продажбата, а цената трябва да съвпада с тази в продажбата.
  • Връзките между документите се създават на база Групи документи: Търговски документи || Кредитен документ - Продажба; Данъчни документи || Кредитно известие - Фактура.
  • При генериране на Кредитен документ от продажба трябва да се има предвид, че в документа ще се генерират само продуктите, които нямат връзки с други кредитни документи или количествата от продукти, които са частично усвоени от други кредитни документи.
  • Ако бъде направена корекция на количества в редовете на вече генериран кредитен документ, то тя рефлектира върху връзката със съответната продажба, за което системата предупреждава.