Клавишни комбинации (Shortcuts)

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Клавишни комбинации

За улеснение в системата има действащи клавишни комбинации, отговарящи на различни действия в системата. Това дава възможност за работи със системата изцяло с клавиатура.

Функционалност Описание Клавишна комбинация
Нова регистрация Отваря форма Установяване на самоличност в контейнера. Alt+F2
Начална страница Отваря Начална страница в контейнера. Ctrl+T
Нов...(документ) Отваря празна форма за въвеждане на нов документ в списъци с документи. Ctrl+N
Отваряне Отваря документ в списъци с документи. Ctrl+O
Запис Записва направените промени в документи. Ctrl+S
Запис във файл Записва филтрираните данни във файл. Използва се в справки. Ctrl+S
Запис и нов Записва текущ и създава нов документ. Ctrl+Shift+S 
Редакция статус Променя текущия статус на документа(Изпратен, Получен и т.н.). Ctrl+Shift+U 
Печат Отваря форма Печат в документи и справки. Ctrl+P
Преглед Използва се за преглед на данни в избрана форма за печат в документи и справки. Ctrl+Shift+P
Настройки на печат Извежда форма за настройки на печатния формат в справки. Ctrl+J
Изпращане e-mail Изпраща текущи данни като прикачен файл. Използва се в документи и справки. Ctrl+Shift+M
Върни Връща към състояние преди последното действие. Използва се в номенклатури и документи. Ctrl+Z
Изрежи Изрязва предварително маркирани данни. Ctrl+X 
Копирай Копира предварително маркирани данни. Ctrl+C 
Избери всичко Маркира всички записи в документи, списъци с документи и справки. Ctrl+A
Копиране документ Създава копие на текущ документ. Alt+C 
Постави Поставя предварително копирани данни. Ctrl+V
Изтрий Изтрива предварително маркирани данни. Del
Изтриване документ Изтрива унищожен документ. Използва се единствено при счетоводни документи. Ctrl+Shift+X
Предишен(документ) Преминаване към предишен документ. PageUp, Ctrl+< 
Следващ(документ) Преминаване към следващ документ. PageDown, Ctrl+> 
Търси Извежда форма Търсене в номенклатури и документи, съдържащи поле за коментар. Ctrl+F
Следващо съвпадение Намира следващо съвпадение по зададен критерий. F3 
Опресни Опреснява информацията в текущата форма. F5, Ctrl+R
Графичен изглед Визуализира филтрираните данни в Графичен изглед. Използва се в справки. Ctrl+Shift+G 
Текстов изглед Визуализира филтрираните данни в Текстов изглед. Използва се в справки. Ctrl+Shift+T 
Списък с данни Визуализира филтрираните данни в списък. Използва се в справки. Ctrl+Shift+D 
Коментари Използва се в списъци с документи за визуализиране на поле Коментар за документите, съдържащи такъв. Ctrl+Shift+K 
Тотали Извежда Тотали по зададена групировка в документи, списъци с документи и справки. Ctrl+Shift+T
Лента с функции Извежда/ скрива Лента с функции в справки и списъци с номенклатури и документи. F7 
Линия за групиране Извежда/ скрива Линия за групиране в справки и списъци с номенклатури и документи. Ctrl+G
Пълен екран Използва се в контейнера за изглед в пълен екран. Ctrl+F11
Редакция Променя състоянието на документа в Редакция, което е неактивна чернова за системата. Ctrl+E 
Активен Променя състоянието на документа в Активен, като го валидира за системата. Ctrl+Y
Анулиран Променя състоянието на документа, като го отменя и унищожава. Ctrl+Shift+Q
Филтър Извежда форма Филтър в номенклатури, списъци с документи и справки. Ctrl+F 
Генериране Извежда форма Свързани документи в приключени документи. Ctrl+D 
Системна информация Извежда информация за потребител и дата на създаване и модификация на избрания запис. Използва се в номенклатури и документи. Ctrl+Shift+I
Промяна парола Отваря форма Потребителска парола в контейнера. Alt+F5 
Настройки Извиква форма Настройки(Списъци, Контейнер, Контроли, Регионални и др.) в контейнера. Alt+P
Малки /Големи икони Преминава от Групиран изглед в Дървовиден изглед в контейнера и обратното. Ctrl+Q
Следващ Преминава към следващ прозорец в контейнера. Ctrl+F6
Предишен Навигира до предходен прозорец в контейнера. Ctrl+Shift+F6
Затваряне прозорец Затваря текущ прозорец в контейнера. Ctrl+F4
Ctrl+W
Затваряне форма Затваря текуща форма. Ctrl+W
Ctrl+Shift+W
Затваряне всички Затваря всички активни прозорци в контейнера. Ctrl+Shift+F4
Прозорци Отваря форма Списък Прозорци в контейнера. Alt+W
Увеличава мащаб Увеличава мащаба. Използва се в справки. Ctrl+=
Намалява мащаб Намалява мащаба. Използва се в справки. Ctrl+- 
Предишна страница Навигира до предходна страница в справки. PageUp 
Следваща страница Преминава към следваща страница в справки. PageDown
Напред Използва се за придвижване напред в справки. Alt+Right
Назад Използва се за придвижване назад в справки. Backspace, Alt+Left
Съдържание Извиква помощна информация в контейнер. Shift+F1
Изход Използва се за изход от системата по всяко време. Alt+F4
Ctrl+Shift+W