Как да въведем Продажба със серийни номера на партиди

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Въвеждане на Документ за продажба със серийни номера на партиди

Серийните номера се използват предимно за стоки, за които се предлага гаранционно обслужване. В такива случаи при продажба на стока с гаранция в системата може да се генерира гаранционна карта. Ако изписаните стоки във фактурата са повече от една и всички са с гаранционна поддръжка може да се създаде една гаранционна карта за всички стоки.

Тази схема на работа се отличава с аналитично водене и следене на серийните номера. Всеки сериен номер е с различна партида, която в системата се разглежда като отделен продукт. Това правило важи както за склада, така и за различните видове справки. Има и друг метод на работа със серийни номера, който можете да разгледате тук Как да създадем продажба със серийни номера.

 

Въвеждане на продажба със серийни номера на партиди

Продажбата със серийни номера на продукти е стандартен търговски документ за системата, за който е важно да бъдат изведени колони Сериен номер на партида и Партида. Друга особеност при приключването на документа е, че може да генерираме Клиентска гаранционна карта.

1. За да въведем Документ за продажба със серийни номера на продукти, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни, в която попълваме съответните реквизити. 


Примерен екран

2. Добавяме продуктите, които участват в продажбата. От бутона с трите точки в поле Партида се отваря форма Избор - Партиди на продукти, за да укажем желаната от нас партида.


Примерен екран

3. Приключен - бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Създаване - Свързани документи. Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично РСД (разходен складов документ) и ГККл - клиентска гаранционна карта. Разходният складов документ се генерира, ако стоката се изписва от склада, като маркираме опцията Разход от... (Склад по подразбиране) и Приключване. Маркираме Издаване Гаранционна карта, ако искаме да издадем такава.


Примерен екран

4. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за продажба.

5. Връзки с документи — за преглед на създадената от системата Гаранционна карта се навигираме до Връзки с документи || Гаранционни карти. С десен бутон на мишката върху документа избираме Отваряне свързан документ... .


Примерен екран

6. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти, с който излизаме от формата. Този запис ни връща в Документа за продажба, тъй като отворихме гаранционната карта през него.

7. Запис и Изход  аналогично използваме този бутон и в Документа за продажба.

 

Бележка


  • Реализирана е опционална настройка на склад да работи по метода FIFO по дата на годност. По този начин системата автоматично изписва продуктите с най-старата дата на годност.
  • В списък Гаранционни карти има възможност за търсене по сериен номер, а в списъци Продажби и Складови документи по сериен номер и партида.