Какво е Dreem Point Of Sale (POS) система

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Какво е Dreem Point of sale (POS) система
  • Основна цел на POS системата
  • Какво няма в POS
  • Възможности на POS

 

 

Какво е Dreem Point of sale (POS) система

Point Of Sale (POS) системата дава възможност за обособяване на front-office работни места тип киоска или каса в магазин за продажба на дребно. Системата работи с баркод скенери и фискални принтери и основната ѝ функция е издаването на продажби на крайни клиенти. Работи с номенклатура баркодове на продукти и контрагенти, извлечена от back-office система Dreem и съхранена в локална sqlite база данни. Може да издава фактури тип “бензиностанция” на касови бележки, обработва бонус точки чрез клиентски карти и др. Поддържа всички видове задължителни дневни и месечни отчети на фискалния принтер.

 

Основна цел на POS системата

Целта на POS системата на Dreem е да изпълнява една единствена задача – бързо издаване на продажби на крайни клиенти – като изпълнението на тази операция е максимално гъвкаво и безпроблемно. Управлението на фискалните устройства през POS системата, дават предимство и спестяват време на потребителите. Чрез POS системата операторите издават фискални касови бележки на клиентите и същевременно автоматично въвеждат продажбите в back-office системата Dreem.

 

Какво няма в POS

POS системата не е складова програма. Наличности на складове, среднопретеглени цени, ревизии, трансфери между складове, консигнации и пр. се водят през back-office системата. Печат на оферти, етикети и ценови листи, настройки на периоди за промоции също.

POS системата не е счетоводен софтуер. Осчетоводяването на дневни отчети за продажба на населението се прави през back-office системата. Подаването на ДДС дневници също.

POS системата не се занимава с логистика. Заявки от клиенти и към доставчици се правят в back-office системата. Там могат да се управляват тегла и обем за цели на транспорта.

POS системата не е система за ТРЗ. За печат на разчетно-платежна ведомости има отделна функционалност в back-office системата. Бонуси на служителите се раздават също от там.

Възможности на POS

Front-office системата е с изключително опростен потребителски интерфейс, но с максимален коефициент на полезно действие. На касиерите никога не им се налага да взимат решения относно операции, които са излишни при работа с клиенти. Като удобно джобно ножче, системата съдържа малко, но добре обмислени инструменти.

Фискални касови бележки

Основната функция на Point of Sale (POS) системата е отпечатването на касови бележки за крайни клиенти чрез фискален принтер. Продажбите се извършват по цени с ДДС от предварително зададена клиентска ценова листа, като едновременно с това се прилагат и настроените в back-office системата активни промоции и отстъпки.
Операцията автоматично създава в back-office системата взаимо-свързани док. за продажба, складови документи и касови ордери, чрез които транзакцията се отчита едновременно като формиране на салдо на контрагента (продажбата), изписване на стоки от склада (РСД), промяна на наличност на касата (ПКО).

Фактури тип „бензиностанция”

Фискалните бележки могат да бъдат оформени като фактура тип „бензиностанция”, като за отпечатъка се използват данните на титуляра контрагент от back-office системата – Идент. номер, ДДС номер, Адрес, МОЛ и др. – и последователен номер на фактура за поделение от back-office системата.
Point of Sale (POS) системата може да използва наличните контрагентите от back-office системата, както и да създава нови контрагенти в нея, ако това е необходимо. Поддържат се само задължителните реквизити за издаване на данъчна фактура по ЗДДС.
За номера на фактури Point of Sale (POS) системата използва номератори на данъчни док. от back-office системата, които могат да се настроят да са общи за всички терминали, по групи терминали или да са отделни по локация. Отпечатване на фактури директно на фискалния принтер редуцира разходите за консумативи за издаване на данъчни документи и минимизира времето за обслужване на клиентите на едно гише.

Различни типове плащане – карта, в брой и др.

При финализиране на продажба операторът въвежда платената сума и избира начин на плащане. Системата автоматично пресмята и отпечатва ресто за клиента. Изборът на начин на плащане и платена сума става чрез отделен диалог за плащане или директно с въвеждане на сума от клавиатурата и клавиши F1, F2, F3 или F4 за съответните видове плащане.
Обработка на картови плащания е очаквано от всеки търговски обект удобство, а Point of Sale (POS) системата лесно обработва всички видове плащания.
Възможността за смесено плащане помага за разрешаване на ситуация когато по картата на крайния клиент няма достатъчна наличност за цялостно плащане и се налага доплащане в брой. Смесено плащане се реализира като в диалога за плащане се въведат две или повече суми директно в клетките на различните видове плащания.

Служебно въвеждане и извеждане на суми

През POS системата могат служебно да се въвеждат и извеждат суми, като по този начин касовата наличност винаги е точна. Обикновено при започване на работния ден, касата стартира с някаква парична наличност и именно тя се въвежда като Служебна сума, а през деня може да се наложи да се извадят или въведат някакви суми през касата с определена цел и тогава се налага пускане на служебно въвеждане или извеждане на суми.
Тези операции се записват във фискалната памет на устройствата и се визуализират във всички отчети.

Маркиране на стоки с баркод – USB, клавиатурен или сериен скенер

Point of Sale (POS) системата поддържа баркод скенери свързани чрез USB интерфейс, клавиатурен вход или сериен порт, включително безжични и bluetooth устройства. Резултатът от търсенето по сканиран баркод се известява със звуков сигнал (успешно/неуспешно търсене), което дава на оператора свобода да следи Point of Sale (POS) терминала само при приключване на продажбата, докато маркира стоките на продуктовата лента с гръб към монитора.
Point of Sale (POS) системата има възможност за обработка на т.нар. тегловни баркодове, които освен артикул съдържат кодирана информация за количество, търговска отстъпка и партида за всеки ред на продажбата. Обикновено тегловни баркодове се отпечатват от специализирани везни при продажба на недискретни продукти.

Търсене на стока по част от наименование, код или баркод

Номенклатура продукти, с която работи Point of Sale (POS) системата, предварително се изтегля от back-office системата в локална база данни на Point of Sale (POS) терминала. Реализирано е пълнотекстово търсене по наименование, код и баркод на продуктите, което визуализира в отделен диалог реквизити Мярка, Цена, ТО%, Баркод, Код, Разполагаемо кол. от наличните над 50 продуктови реквизита в back-office системата.
При бързо търсене може да се въведе част от име в новия ред на текущата продажба за директен избор без извеждане на диалог.
Това помага за избор на артикул при проблем с разчитане на баркод на продукта или при запитвания за налични бройки в магазина.

Визуализация на наличност на стока в магазина

В списъка с продукти може да се използва колона Разполагаемо кол. за бърза справка относно текуща наличност на всяка стока в магазина.
Point of Sale (POS) системата позволява продажба без наличност, като разходните складови документи в back-office системата остават в състояние на редакция. Тези документи могат да бъдат валидирани и приключени на по-късен етап в back-office системата, например след като се въведат закъснели документи за покупки от доставчици.

Преглед на наличност на стока в други магазини/складове

В списък с продукти може да се изведе информация за наличности на продукти в други магазини/складове на фирмата. В списъка могат да се маркират един или няколко продукта и с бутон Наличност (F4) да се изведат наличните количества по партиди във всички магазини/складове на фирмата, заедно с телефонните номера на обектите. По този начин клиентът може да се насочи към друг обект, който разполага с търсената стока, като за още по-голямо удобство по телефона може да се уточни запазване на търсената бройка от наличните в другия обект.

Издаване на дубликат на касова бележка

При инцидентно разкъсване на касовата бележка или при блокиране на хартията във фискалния принтер, с клавиш F7 може да се отпечата дубликат на последния фискален бон.
По този начин винаги се спазва законът и клиентът напуска търговския обект с фискален бон за покупката си.

Издаване на сторно бележки за върната стока

При рекламация или връщане на стока, Point of Sale (POS) системата има възможност за издаване на сторно бележка от тип служебен бон, за която back-office системата автоматично създава кредитен документ към избраната предишна продажба, РСД и ПКО с отрицателна стойност.
По този начин обслужването на клиента се извършва на едно гише и при рекламации не се налага работа с back-office системата от допълнително обучени оператори.

Централизирана настройка текущи и бъдещи промоции

В back-office системата за всяка ценова листа могат да се настроят приложими промоционални ценови листи за определен период от време. За всяка промоционална листа освен период се настройва и приоритет за разрешаване на колизии при съвпадение на артикули в повече от една промоционална листа.
Това гарантира, че промоциите се използват и прилагат по един и същ начин и в един и същ ред от Point of Sale (POS) системата и от back-office системата.

Работа с отстъпки (вкл. при промоция)

В back-office системата се създават схеми с търговски отстъпки със стойности по групи и/или индивидуално по продукти. За всеки контрагент се избира схема с търговски отстъпки, по която се работи с него. При работа с клиентски карти и при издаване на фактури Point of Sale (POS) системата използва тези настройки на избрания контрагент, за да предложи автоматично процент ТО за всеки артикул от продажбата.
Допълнително при избор на стоки в промоция Point of Sale (POS) системата автоматично изключва прилагането на търговска отстъпка и маркира редовете на продажбата с различен цвят на фона.
Този начин на организация е уеднаквен в Point of Sale (POS) системата и в back-office системата за предсказуеми резултати, без значение от кой терминал е реализирана продажба на контрагент в системата.

Работа с клиентски карти

Point of Sale (POS) системата може да различава кодове на клиентски карти (магнитни или с баркод) по настроен префикс в back-office системата. При сканиране на клиентски код, автоматично се избира свързаният контрагент и се предлагат търговски отстъпки спрямо неговите настройки.
Работата с клиентски карти помага при реализиране на различни програми за лоялност на клиентите. Всяка продажба с клиентска карта може да се настрои да носи бонус точки (с натрупване за период) и автоматично да ескалира нивото на търговски отстъпки на избрания контрагент.

Отлагане на продажба

При въвеждане на продажба понякога клиентът желае да закупи допълнителни стоки или да подмени дадена стока заради липса на баркод и пр. За да не се получава ненужно забавяне на другите чакащи клиенти, в POS е предвидена възможност за временно отлагане на текущата продажба (Ctrl+F6) при което операторът може да започне продажба на втори клиент без да отказва първоначално въведената продажба и без да се налага да изчаква първия клиент.
След приключване на втората продажба системата автоматично възстановява отложената продажба до момента на нейното запомняне, което спестява повторното въвеждане на стоки, клиентски карти и пр. По същият начин, макар и по-рядко, могат да се отлагат повече от една продажба, в случай че и на втория клиент му се наложи да подмени стока.

Отчети на фискалния принтер (X-отчет, Z-отчет и др.)

Point of Sale (POS) системата може да издава всички видове фискални дневни отчети за приключване на касовия апарат. Освен стандартните X-отчет и Z-отчет, може да се отпечатва месечен и годишен отчет, на база на фискалната памет на устройството. По този начин лесно се организира водене на задължителна касова книга за всяко фискално устройство на отчет.
Управление на фискален принтер – пълни настройки имена на оператори, ставки ДДС и др.
Point of Sale (POS) системата предоставя интерфейс за пълни настройки на фискалното устройство, включително деблокиране при незавършени бонове и др. форсмажорни обстоятелства, тестване на паметта, настройка имена на оператори, настройка на лого за отпечатване на касови бележки и др.
Не е необходимо използване на външна програма за извършване на системните настройки на фискалното устройство.

Работа в on-line режим (директно към сървър на back-office) и off-line режим (локална база данни)

При проблем с комуникацията с централния MSSQL сървър на back-office системата, Point of Sale (POS) системата автоматично преминава в off-line режим без да прекъсва работа. Ограниченията в off-line режим на работа касаят процеси, които се извършват в синхрон с back-office системата. Могат да се издават касови бележки (с или без контрагент), но не могат да се издават фактури (заради последователността на номерата на фактурите), не могат да се създават контрагенти и да се регистрират нови клиентски карти.
Наличие на режим off-line позволява непрекъсната работа с крайни клиенти, дори при смущение в комуникационната среда или наличната инфраструктура на търговския обект.

 

Заключение


За да обобщим можем да кажем, че Point of Sale или POS системата е front-office софтуер за продажби на дребно и е неразделна част от back-office системата Dreem. Използва се като каса в магазини и киоски и поддържа връзка с баркод скенери и фискални принтери. Управлява изцяло фискалните устройства, като издава фискални касови бележки, фактури тип "бензиностанция", сторно бележки и поддържа всички видове отчети (X-отчет, Z-отчет и др.). Работи с клиентски карти, отстъпки и специфични ценови листи (вкл. промоции). Поддържа различни видове плащания и служебно въвеждане и извеждане на суми от касата. Дава възможност за работа в on-line и off-line режим.