Как да въведем данни на Потребител на продукта

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

  • Какво представлява Потребителя на продукта
  • Въвеждане на данни за потребител на продукта

Потребителя на продукта е фирмата, използваща продукта Dreem. За системата това е контрагент от специфичен тип - Потребител на продукта. Като такъв системата знае, че когато издава документи, трябва да избира автоматично този потребител на продукта като титуляр на документа. От друга страна, за да издадем официален данъчен документ, то той изисква определени задължителни реквизити, съдържащи данни на фирмата. Тези основни данни могат да бъдат въведени именно от тук, през помощника за инициализиране на потребителя на системата. Всички допълнителни данни или корекции на съществуващи можем да въведем през Номенклатура || Контрагенти, като се отвори контрагента Потребител на продукта.

При първоначално стартиране на Dreem, системата извежда помощник за въвеждане на потребител на продукта. Помощника изисква в няколко стъпки да бъдат въведени основните данни за потребителя на продукта.

 

Въвеждане на потребител на продукта

1. Добре дошли — стъпка в която е обяснено за какво се използва помощника и колко стъпки остават. За преминаване към следваща стъпка използваме бутон Напред, а за излизане от помощника – Отказ.


Примерен екран

2. Търсене — в полето Идент. No. можем да запишем идентификационния номер на фирмата и ако тя е регистрирана по ЗДДС, системата автоматично ще извлече данните от VIES регистъра. Ако не оставаме празно поле и бутона Напред.


Примерен екран

3. Данни за фирмата — в полетата Наименование, Адрес, Идент. No, ДДС No, Телефони и Факс, можем да въведем основните данни на фирмата, като само тези посочени със звездичка са задължителни.


Примерен екран

4. Персона по подразбиране — в полетата Име и Длъжност можем да въведем името на материално отговорното лица за фирмата, както и неговата длъжност.


Примерен екран

5. Банкова сметка — в полетата въвеждаме Наименование, IBAN, BIC, Банка, Клон и Адрес на банковата сметка на фирмата, като само полетата маркирани със звездичка са задължителни.


Примерен екран

6. След като въведем съответните данни, натискаме бутона Запис за потвърждаване.

7. За да въведем допълнителни данни за потребителя на продукта или да направим корекция на вече въведените, избираме група функции Номенклатури || Контрагенти. Маркираме контрагента от тип Потребител на продукта, който вече създадохме при първоначално стартиране на системата. Двоен щрак с мишката върху него отваря форма Контрагент, с попълнените данни.


Примерен екран

8. От тук можем да направим корекция на данните за потребителя на продукта или да добавим нови, като например други лица, работещи в организацията, други банкови сметки, поделения и др. Всички персони, въведени в Потребителя на продукта, могат да бъдат обвързани със системата за сигурност. По този начин още при Login (установяване на самоличност), системата раздава правата на потребителя и регистрира всяко негово действие в системата. За повече информация нека видим Как да въведем настройки на потребител. За да въведем персони, щрак с мишката върху страница Списъци || Персони.


Примерен екран

9. Въвеждаме едно или повече лица, работещи в организацията, като имаме възможност за всяко по отделно да задаваме длъжност от падащия списък. Тези длъжности са предварително въведени от Номенклатури || Референтни номенклатури || Длъжности. За повече информация нека видим Как да въведем Длъжности на Персони. МОЛ по подразбиране и Дилър по подразбиране може да бъде само едно лице от списъка. Това е лицето, което се цитира в документите и фактурите за продажба и покупка. През панел Списъци || Банкови сметки, можем да направим корекция или да добавим нови, ако съществуват такива.

Заключение


Настройките на Потребителя на продукта са важна част от системата. По този начин при въвеждане на документи , системата автоматично прилага тези данни за контрагента - титуляр на документа. Също така въведените Персони могат да бъдат обвързани с потребителите, влизащи в системата и техните имена автоматично да излизат под въведените документи. 

Банковите сметки се използват от една страна при издаване на фактури и от друга в счетоводството и автоматичния осчетоводител.

В зависимост от организация и фирмата, системата дава възможност за настройки на различни поделения. Това са на практика различни офиси, магазини, складове и т.н. Тези различни поделения използват различни номерации на документи, различни складове, различни каси и др. Всеки потребител може да бъде свързан към определено поделение, каса и склад.