Справки

Версия за печатВерсия за печат
Оборотна ведомост на склад

 
Движение на стоки в складовете
Справка съдържаща начални наличности, обороти и крайни наличности за период по продукти. Справката дава възможност за преглед крос складове, както и различни опции за визуализация.
 
Справка за извеждане на движението на стоките между складове за период. Справката дава възможност за преглед крос складове и се визуализира по партиди на продукт.
Хронология на брак и липси в складовете


 

Картон на продукт/материал
Справка за хронологията на Брак, Липси и Излишъци по складовете за период. Справката е продукти и партиди и е остойностена спрямо съответните цени.
 
Справка за движението на даден продукт/материал в избран склад по партиди. Справката е разделена на два модела: Количествена и Стойностна.
Касова книга


 

Хронология на банкови извлечения
Справка за наличности и обороти по портфейли за период. Справката дава възможност за преглед крос портфейли и крос валути.
 
Справка за хронологията на банковите извлечения по портфейли (банкови сметки) за период. Справката съдържа оборотите за периода и крайното салдо.
Оборотна ведомост на портфейли


 

Аналитична ведомост на портфейл
Справка съдържаща начални наличности, обороти и крайни наличности за период по портфейли.
 
Справка за оборотите по основание за плащане за период. Справката е аналитична по документи и е крос портфейли.
Реализация


 

Продажби/Плащания
Справка Реализация дава възможност за преглед на продадени количества по продукти за период. Справката дава възможност за преглед по множество различни сечения.
 
Справка проследяваща плащанията по продажби за период. Може да бъде Аналитична или Синтетична и също така по вътрешно-фирмени или данъчни документи.
Продажби/Фактури

 
Продажби по Дилъри/Продукти/Материали
Справка проследяваща фактурираните продажби за период. Извежда стойност по продажби и стойност по фактури, както и остатък за фактуриране.
 
Справка за продажби на продукти за период по дилъри. Справка се визуализира групирана по категории на продукти и показва платени и неплатени количества.
Класация на клиенти

 
Върнати стоки
Справка за преглед на класация на клиенти по стойност продажби. Визуализацията на справката може да бъде контрагент, групирана по дилъри, групирана по издатели и т.н.
 
Справка за върнати стоки по продукти за период. Чрез справката могат да наблюдават върнати стоки както от клиенти, така и към доставчици.
Покупки/Фактури/Складови документи

 
Покупки/Складови документи
Справка за проследяване на връзки между документи. Чрез справката се визуализират покупките и свързаните към тях фактури по документи, по продукти и по контрагенти.
 
Справка за проследяване на връзката между покупките и складовите документи. Справката извежда информация за закупените стоки и дали същите са постъпили в склада.
Покупки/Плащания

 
Покупки/Фактури
Справка проследяваща плащанията по покупки за период. Може да бъде по вътрешно-фирмени или данъчни документи, както и само платени и неплатени.
 
Справка проследяваща фактурираните покупки за период. Извежда стойност по покупки и стойност по фактури, както и остатък за фактуриране.
Салда и обороти на контрагенти

 
Кредитен лимит на контрагенти
Справка за проследяване на начални салда, обороти и крайни салда по контрагенти за период. Може да бъде пусната по вътрешно-фирмени или данъчни документи.
 
Справка за преглед на вземанията от контрагенти и отпуснатият им кредитен лимит.
Картон на контрагент

 
Вземания и задължения по падежи
Справка за преглед на всички покупки и продажби, реализирани с избран контрагент. Справката може да бъде Синтетична или Аналитична.
 
Справка за преглед на вземанията и задълженията по контрагенти чрез падежи на документи. Може да бъде по вътрешно-фирмени или данъчни документи.
Аванси по контрагенти

 
Разчети неплатен амбалаж
Справка за преглед на аванси по контрагенти. Авансите могат да бъдат както от клиенти, така и към доставчици. Възможност за проследяване на аванси по хронология.
 
Справка за преглед на неплатен амбалаж от клиенти и към доставчици. Справка визуализира начално салдо, обороти по вътрешно-фирмени и данъчни документи и крайно салдо.
Проследяване на заявки

 
Разчети стоки
Справка за проследяване на изпълнени, неизпълнени или частично изпълнени заявки по контрагенти. Справка може да бъде пусната по документи, по продукти или по категория.
 
Справка за преглед на платени, неплатени или частично платени стоки от клиенти. Визуализира се по продажби, като показва платежни документи и свързани фактури.
Дневник на склад

 
Тръжен дневник
Справка показваща прихода и разхода на дадена стока в склада по контрагенти за период. Възможност за преглед на справката и по партиди.
 
Справка дневник по продукти и партиди. Шаблони: Хронология продажби, Хронология продажби и покупки и Продажби и покупки групирани по артикули.
Разчети по депозитни разписки

 
Дневни маршрути
Справката представлява оборотна ведомост по депозитни разписки за период. Съдържа начално салдо, обороти и крайно салдо за продукти (амбалаж) прехвърляни чрез депозитни разписки.
 
Справка за дневни маршрути по клиенти. Отпечатва се шофьорите и дава информация за стари задължения на клиента, стойността на текущата доставка и неплатените документи.