Складови документи

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Какво представляват Складовите документи
  • Връзки между основните документите
  • Типове Складови документи

Складовите документи са част от търговската системата и обслужват складовото стопанство на организацията. Предназначението им е да водят отчетност на движението на стоки и материали, както количествено така и стойностно. Складове могат да бъдат въвеждани през Номенклатури и броят им в системата е неограничен. Освен Приходни и Разходни складови документи, свързани с покупки и продажби, в системата могат да бъдат генерирани и въвеждани Документи за Брак, Липса, Излишък и Приемо-предавателни протоколи между складове.

Основните складове документи за ПСД - Приходен складов документ и РСД - Разходен складов документ. Обикновено тези документи се генерират автоматично от системата след създаване на Продажби и Покупки. ПСД и РСД държат връзки към Документите за покупки и продажби, така че системата винаги знае, по съответните сделки какви продукти и количества са пристигнали в склада и какви за заминали. За по-голяма яснота по отношение на връзките нека разгледаме диаграмата по-долу.

Приходен складов документ — Увеличава наличността на съответния склад с количествата в документа. Обикновено се генерира автоматично през Документа за покупка.

Разходен складов документ — Намалява наличността в съответния склад с количествата в документа. Обикновено се генерира автоматично през Документа за продажба. Ако количествата в документа не са налични или свободни, системата не позволява приключването (валидирането) му.

Брак — Протокол за брак се създава, когато определено количество от даден продукт или материал, трябва да бъде бракувано. Документа се създава директно в Складови документи и намалява наличността в съответния склад.  

Липса — Протокол за липса се създава, когато е установена липса от дадена стока. Документа се създава директно в Складови документи и намалява наличността в съответния склад. Също така документа може да бъде създаден автоматично от системата, чрез Документ за ревизия.

Излишък — Протокол за излишък се създава, когато е установен излишък от дадена стока. Документа се създава директно в Складови документи и увеличава наличността в съответния склад. Също така документа може да бъде създаден автоматично от системата, чрез Документ за ревизия.

Приемо-предавателен протокол между складове — Този протокол на практика представлява два документа: Предавателен протокол и Приемателен протокол. Създава се Предавателен протокол с желаните продукти и количества и при приключването (валидирането) му, системата предлага автоматично да генерира Приемателен протокол в избран склад. По този начин двата документа да свързани, а системата се грижи себестойността на продуктите да бъде запазена. Също така Предавателния протокол може да бъде генериран на база минимални и максимални количества на склада приемател.

Чрез набор от справки могат да се следят движенията на стоки и материали и тяхната себестойност. От наличността в определен склад, могат да бъдат запазени количества по избрана Продажба или Заявка. Продуктите могат да се водят по серийни номера в складовете или по партиди, всичко зависи от организация, начин на работа и въвеждане на покупките по желаните критерии.