Как да създадем Продажба с Гаранционна карта

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Работа с продукти със серийни номера
  • Издаване на Гаранционна карта

Продажба с Гаранционна карта е стандартен търговски документ за системата, за който е важно да се изведе колона Серийни номера. Друга особеност има при приключването на документа - освен познатите свързани документи (РСД, ПКО и Фактура), може да генерираме и Гаранционната карта.

 

Създаване на продажба с продукти със серийни номера

1. За да създадем Документ за продажба с гаранционна карта, избираме група функции Търговска система || Документи за продажба. Десен щрак с мишката върху списъка с документи, избираме Нов документ.... Отваря се празна форма Документ за продажба за въвеждане на данни, в която попълваме необходимите реквизити. За повече информация нека видим Как да създадем документ за продажба.


Примерен екран

2. Серийни номера — при продажба на продукти с гаранция, в общия случай те имат серийни номера, които трябва да посочим в колона Серийни номера. Ако от даден продукт продаваме повече от един брой, трябва да посочим серийния номер на всяка бройка. За целта използваме форма Редакция -  Серийни номера, която извикваме от бутона с трите точки в края на полето от колона Серийни номера. От списъка маркираме съответния брой редове от продукта със серийните номера, които изписваме.


Примерен екран

3. Ок — с бутона Ок потвърждаваме въведената информация, при което се връщаме в Документа за продажба.

 

Издаване на гаранционна карта

4. Приключен — бутон в лентата с инструменти. Валидира (приключва) документа и извежда форма Генериране - Свързани документи. Чрез тази форма могат да бъдат генерирани автоматично всички останали операции: РСД - разходен складов документ, ПКО - приходен касов ордер, ФПрод - фактура за продажба и ГККл - клиентска гаранционна карта.


Примерен екран

5. Генериране на складов документ — ако стоката е изписана или трябва да се изпише от склада и трябва да намалим наличността, маркираме опцията Изписване от... (Склад по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.

6. Документ за плащане — ако стоката ще бъде платена на място през каса, маркираме опцията Плащане в... (Каса по подразбиране) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа.

7. Генериране на Фактура — за да генерираме фактура по тази продажба, маркираме опцията Издаване (Фактура за продажба) и опцията Приключване, за да може системата автоматично да валидира документа. Към тази фактура можем да генерираме счетоводно записване в Счетоводната система, маркираме опцията Счетоводно записване. Тъй като генерирахме Касов ордер по тази продажба, то би трябвало да генерираме и счетоводно записване за плащане през каса към тази фактура. За целта маркираме опция Касов бон.

8. Гаранционна карта — за да издадем клиентска гаранционна карта, маркираме опцията Издаване Гаранц. карта.

9. Ок — След като маркираме избраните опции, натискаме бутона Ок за изпълнението им. Системата генерира свързаните документи и валидира (приключва) Документа за покупка.

10. Връзки с документи — за преглед на създадената от системата Гаранционна карта се навигираме до Връзки с документи || Гаранционни карти. С десен бутон на мишката върху документа избираме Отваряне свързан документ... .


Примерен екран

11. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти, с който излизаме от формата. Този запис ни връща в Документа за продажба, тъй като отворихме гаранционната карта през него.

12. Запис и Изход – аналогично използваме този бутон и в Документа за продажба.

 

Бележка


  • Колоната Серийни номера се извежда в списъка на Документа за Продажба чрез десен щрак с мишката върху хедъра на списъка и изберем позиция Изглед списък. Отваря се форма Настройки - Изглед на списък, от където намираме желаната колона и маркираме чека пред нея.
  • При така създаден документ за гаранция, системата взема гаранционния срок от зададения в номенклатурата за съответния продукт. За повече информация как се въвежда гаранционен срок нека видим Как да въведем гаранционен срок.