Настройки на POS терминал

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим как да извършим настройки за връзка с:

  • База данни
  • Фискален принтер
  • Баркод скенер

Функции Настройки могат да бъдат избрани от форма Установяване на самоличност или директно от основния екран на POS, чрез избор на клавиш / (Функции) и опция Настройки. От тук можем да извършим настройки на връзка на POS с База данни на Dreem, връзка с Фискален принтер и връзка с Баркод скенер.

 

База данни

От форма Настройки - Бази данни се извършват настройки за достъп до база данни на Dreem. След инсталация на Dreem Personal, системата POS автоматично е извършила тези настройки. При другите издания на Dreem, тези настройки се различават в зависимост от изданието и се извършват от компетентен администратор.


Примерен екран

На първия екран се намират настройки за достъп до базата данни на Dreem. Те са специфични и могат да бъдат както локални, така и връзки за отдалечен достъп.

Втория екран съдържа опции за локални настройки в базата на Dreem и на практика е възможен след коректна настройка на достъп до базата на Dreem. Тук се намира пътя на локалната база на POS терминала и също така Склад, Каса и Поделение на POS терминала. В повечето случаи различните POS терминали работят в различни Каси, водят се различни Поделения и ползват различни Складове. Всичко това въпрос на предварителна настройка в Dreem.


Примерен екран

С отметка на Предупреждение за издаване на фактура се извършва настройка, така че при приключване на касова бележка, системата подсеща оператора, да попита клиента за фактура.

Отметка Предупреждение за наличен аванс е настройка, която при приключване на касова бележка системата предупреждава оператора за наличен аванс на клиента.

Отметка Синхронизация при избор продукт без цена е настройка, при която ако оператора избере продукт без цена, системата автоматично ще синхронизира продукта, с цел да намери цена в Dreem.

Всички тези отметки предпазват операторите от допускане на грешки.

 

Фискален принтер

От форма Настройки - Фискален принтер (ФП) се избира типа на ФП и серийния порт, на който е закачено устройството. Системата позволя един ФП да се споделя от няколко терминала. Предварително това устройство трябва да бъде споделено от терминала, за който физически е закачен серийния порт. Това става с маркиране на отметка Споделяне. На другите терминали се настройва да използват мрежови ФП, като се указва връзка през терминала, на който ФП е закачен физически.


Примерен екран

След закачане на фискалния принтер, ако операционната системата го е разпознала и съответно има връзка с него, тук може да се избере падащия прозорец Сериен порт и POS терминала автоматично ще покаже къде е закачен ФП и какъв модел е. След избор на ФП може да се извърши тест за връзка с него чрез бутона Тест.

Внимание


*Някои фискални принтери изискват изрично да бъдат вкарани в режим Връзка с PC, други фискални устройства пък изискват да бъдат въведени в режим Продажби и едва след това POS системата би ги разпознала.


При първоначално тестване на системата може да се сложи отметка на Служебни бележки и Служебни фактури, за да не се издават фискални документи при демонстриране и обучение за работа с POS системата.

С бутона Настройки се показва форма за програмиране на ФП. Могат да се въведат имена на оператори и да се променят много други системни настройки по фискалния принтер, като име, адрес и т.н.


Примерен екран

 

Баркод скенер

Настройките на баркод скенера указват дали се използва клавиатурен скенер (в това число USB устройства) или сериен баркод скенер.


Примерен екран

За оптимална работа на клавиатурните устройства, желателно е скенера да се настрои да изпраща префиксен символ, който по подразбиране се очаква да е ~ (тилда). Задължително след баркода скенерът трябва да изпраща символ за нов ред (клавиш Enter). За програмиране на скенери погледнете ръководството на производителя.

Заключение


Dreem POS системата съдържа няколко екрана с настройки за връзка към база данни и локални настройки, фискален принтер и баркод скенер.

Настройката за връзка с базата данни се извършва автоматично при Dreem Personal, а при другите зависи от изданието на системата. Локалните настройки зависят от предварително зададената схема от работа. Обикновено дадена киоска или магазин имат отделни склад, каса и поделение, затова предварително те трябва да бъдат въведени в back-office системата Dreem.

Връзката с фискален принтер също е специфична и зависи от самия принтер. При избор на падащия панел Сериен порт, системата се опитва да намери фискалното устройство, но това също зависи и от него. Някои принтери изискват да бъдат в режим Продажби, други имат специфична опция за връзка с PC, на трети пък им трябва драйвер за емулация на сериен порт и т.н.

Настройките на баркод скенер са повече препоръчителни отколкото задължителни. Могат да не се извършват специфични настройки, освен в случаите, когато баркод скенера не работи коректно.