Dreem Business Software

Какво е Dreem Business Software?


Dreem Business Software представлява интегрирана софтуерна информационна система, която спомага за планирането и управлението на всички ресурси в предприятието. Чрез системата може ефективно да се управляват дейностите по планиране и бюджетиране, както и контрола в областта на доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност. Тя замества традиционните счетоводни и складови програми, като ги обединява в единна и унифицирана система, съставена от взаимосвързани модули, специализирани за отделните сектори в едно предприятие. Увеличава ефективността на персонала и намалява броя на грешките.

 

Възможности


Интегрираният софтуерен продукт Dreem Business Software дава възможност на компанията Ви да подобри своята организация и управление и да разшири обхвата на възможностите си. Решението Dreem Business Software гъвкаво, бързо приложимо и лесно за усвояване. Продуктът спомага за намаляване на разходите и е инструмент за по-добър и задълбочен анализ на дейността. Въвеждането на Dreem Business Software допринася за по-добро реализиране на нови бизнес възможности, дава конкурентни предимства, повишава ефективността на отделните служители и на организацията като цяло. Спомага за по-добра координация между отделните звена и улеснява контрола на работните процеси и информационни потоци. Бизнес решението е част от успешна IT стратегия, която допринася за развитието на компанията. Ползите от внедряването на системата са видни в много кратки срокове.

 

Обхват на системата


Dreem Business Software е едно съвременно, комплексно и високо технологично софтуерно решение, което дава възможност за работа в реално време на отдалечени работни места. Обхвата на Dreem Business Software непрекъснато се разширява, тъй като нашият екип продължава да развива системата с нови функционалности и справки.

CRM Управление на взаимоотношенията

Заявки, оферти, поръчки, доставки, продажби, кореспонденция, активности

SCM Управление на материалните запаси

Складово стопанство, себестойност, ценообразуване, ценови листи и схеми с търговски отстъпки

FIM Финансов мениджмънт

Каса, банка, подотчетни лица, разчети с контрагенти и държавна администрация, данъци, такси, валутни операции

TAC Данъчно счетоводство

Счетоводни записвания, главна книга, дневници, ДДС, VIES, автоматично осчетоводяване

ASM Управление на активите

Дълготрайни активи, инвентарна книга, данъчни и счетоводни амортизационни планове, консервация и подобрения

HRM Управление на човешките ресурси

Присъствена книга, работни заплати, личен състав, отпуски, болнични, фишове, декларация 1 и 6

COC Центрове на себестойност

Структура на предприятието и структурни центрове, приходни разходни направлeния, планиране, анализ и мониторинг

REP Система за справки и анализи

Справки за мениджмънта, сравнителни анализи, справки по KPI, оперативни справки, табла

CPA Контролен панел

Контрол на входящи данни и средни цени в складове, мониторинг на активности по потребители

SEC Система за сигурност

Потребители и групи, контрол на достъпа, контрол върху данни, работни периоди

POS Система за продажби

Работа с баркод скенери, връзка с фискален принтер, online и offline режим на работа

WEB Електронен обмен на документи

Електронни заявки, фирмен сайт за обмен на електронни фактури и справки