Документи за ревизия

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Документи за ревизия

Документите за ревизия са част от търговската система е се използват за ревизия и инвентаризация на складовете. Те са неизменна част от всяко едно складово стопанство. Ревизиите се изискват от отговорните за това лица и се правят в момент, в който не се извършват покупки и продажби през системата. Също така в системата трябва да бъдат обработени всички документи предхождащи ревизията, преди тя самата да бъде въведена, с цел да се запази хронологията на документите. Само по този начин можем да разчитаме, че резултатите от ревизията са коректни.

Системата дава възможност за генериране на Протокол за ревизия по категории продукти. По този начин може да се извърши ревизия на стоките по групи. При валидиране (приключване) на документа, системата генерира автоматично Документ за липса и Документ за излишък в съответния склад. Тези документи са свързани с ревизията и не могат да бъда редактирани през складовите документи.

Документите за липса се остойностяват по средно-претеглени цени за съответния склад, а документите за излишък или по нулеви, или също по средно-претеглени.