Продажба с наложен платеж

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Необходими настройки при работа с наложен платеж
  • Създаване на продажба с наложен платеж и генериране на плащане
  • Счетоводни справки

Наложеният платеж е начин на плащане, системно настроен като опция за вид плащане в търговските документи. Главната особеност при него е, че възникналото вземане по продажба/и се води на клиент, но се разплаща от посредник- куриерска фирма. Когато последният е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, отпада изискването към продавача за издаване на касов бон.

 

Настройки при работа с наложен платеж

1. Основания за плащане — първата необходима настройка за наложен платеж е да се въведе като основание за плащане Приходи от наложени платежи, което ще ни послужи при автоматичното осчетоводяване. За целта се навигираме до Номенклатури || Референтни номенклатури. За повече информация нека видим Как да въведем основания за плащане.

2. Типове документи — следваща стъпка е добавянето на нов тип документ Товарителница, който системата ще генерира автоматично като счетоводен документ в плащанията по издадените фактури за продажба. За целта се навигираме до Номенклатури || Типове документи, група Други - Други документи, където с десен бутон избираме Нов тип документи. На добавения по този начин ред за нов запис посочваме име на документа Товарителница, код Товар и  номератор TOVAR.


Примерен екран

3. Администрация — след като сме създали новия тип документ Товарителница, се навигираме до Администрация || Настройки, Група: Счетоводни настройки, където е необходимо да го настроим като Вид документ за плащания с наложен платеж по фактури. Освен това посочваме и счетоводната сметка, по която да се осчетоводяват плащанията с товарителница по фактури за продажба, например с/ка 491 Доверители.


Примерен екран

4. Автоматичен осчетоводител — освен настройката на сметка за автоматично осчетоводяване на Товарителница, може да се настрои  автоматика при осчетоводяване на банковите документи, съдържащи плащания по наложен платеж. За целта в Счетоводство || Автоматичен осчетоводител трябва да настроим предварително въведеното основание за плащане Приходи от наложени платежи да се отразява по същата сметка, настроена в Администрация като Сметка плащания с наложен платеж по фактури - с/ка 491.


Примерен екран

 

Създаване на продажба с наложен платеж и генериране на плащане

1. Документ за продажба — при съставяне на продажба към клиента има следните изисквания, за да се отрази схемата за наложен платеж коректно в системата. А именно: в панел Документ вид на плащането да бъде Наложен платеж и в панел Реквизити: Транспорт да се изберат вид и име на транспортната фирма, както и номер на товарителница с експедиционна дата.
За повече информация може да разгледаме Как да създадем Документ за продажба.


Примерен екран

2. Свързани документи — с приключване на продажбата системата предлага генериране на стандартните свързани документи, като обаче е изключена генерацията на касови документи, т.к. видът на плащане не изисква такива. В този случай плащане може да се отрази единствено по фактурата със счетоводен документ Товарителница. За целта системата добавя ново поле Нал. платеж сума, в което автоматично предлага стойността на документа. С генерацията на Товарителница се закрива вземането по фактурата за продажба от клиента, като се прехвърля на куриерската фирма. Примерното осчетоводяване изглежда по следния начин, когато предварителните настройки са спазени:


Примерен екран

3. Банкови документи — с банкови извлечения отразяваме в системата постъпилите плащания от куриерската фирма по наложени платежи. Особеност при отразяване на плащане по документи е, че контрагентите по свързан и данъчен документ са различни.

При въвеждане на банковото извлечение избираме като основание за плащане Приходи от наложени платежи. Тъй като салдото по фактура е закрито, остава ни да закрием само това по документа за продажба. За целта поле Данъчен документ остава празно, докато в поле Свързан документ отваряме списък продажби, филтрираме желаната по товарителница № и с бутон Избор я добавяме на реда на банковия документ. Контрагент свързан документ трябва да отговаря на клиента по документ за продажба, а за Контрагент данъчен документ - куриерската фирма.


Примерен екран

С приключването на банковото извлечение може да генерираме счетоводен запис, който намалява салдото на куриерската фирма по с/ка 491, като в свързан документ фигурира съответната товарителница.


Примерен екран

 

Счетоводни справки

1. Дневник на сметка - 411 Клиент — за да проследим вземанията от клиент е достатъчно да генерираме счетоводната справка Дневник на сметка за с/ка 411 с визуализация по документ. Ако сме настроили и осчетоводили коректно документите, отразяващи сделката по продажба, справката би изглеждала по следния начин:


Примерен екран

 


2. Дневник на сметка - 491 Куриер — както вече споменахме, вземанията при наложен платеж се прехвърлят от клиент на куриерската фирма-доставчик. Затова може да проследим салда по платени и/или неплатени документи чрез справка за постъпили плащания от фирмата-куриер. За целта генерираме Дневник на сметка отново по документ за с/ка 491, където с дебитни салда фигурират всички неплатени документи:


Примерен екран

След отразяване на плащанията от куриерската фирма и осчетоводяване на банковите документи, справката ще има следния вид:


Примерен екран