Касови документи

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Касови ордери

Касовите документи са част от търговската системата и обслужват разплащанията по касов път. С цел аналитично водене на вземанията и задълженията, всяко плащане се свързва по съответния документ. Обикновено касовите ордери се генерират автоматично от покупките и продажбите, а оператора отговорник за касата само валидира (приключва) документите. Разбира се всичко това зависи от организацията и настроените права в системата. Касовите ордери могат да бъдат генерирани и през касовите документи, но за аналитично водене на вземанията и задълженията, трябва да се посочва документа, по който се прави плащането.

В касовите документи освен касовите ордери свързани с покупки и продажби, могат да се създават и Протоколи за прихващане. Чрез тези документи могат да бъдат прихващани както Фактури и Кредитни известия за даден контрагент, така и Фактури за покупка и Фактури за продажба по даден контрагент. Тези Протоколи за прихващане могат да бъдат осчетоводявани по предварително зададени критерии.  Системата води автоматично касова книга по портфейли.