Как да отпечатаме външнотърговска фактура

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Настройки на наименования за печат на чужд език
  • Използване на шаблон за печат на валутна фактура

Когато отпечатваме външнотърговска фактура, данните в документа в общия случай са на английски език или на официалния за страната на купувача език. Изборът на език се определя спрямо договореното от нас с купувача.
За да отпечатаме външнотърговски документ от системата, трябва предварително да настроим реквизитите на фактурата на избрания език.

 

Настройки на наименования за печат на чужд език

1. Една от основните настройки, която трябва да въведем, е наименование на различните Типове документи според езика, на който ще издаваме външнотърговски документи. Навигираме се до Номенклатури || Типове документи, където в колона Допълнително наименование посочваме желания превод.


Примерен екран

2. Запис — бутон в лентата с инструменти, записващ направените промени.

3. Основание за прилагане — Навигираме се до Номенклатури || Референтни номенклатури, т.к. е необходимо да настроим също и Основания за прилагане. В колона Допълнително наименование посочваме желания превод.


Примерен екран

4. Запис — бутон в лентата с инструменти, записващ направените промени.

5. Потребител на продукта — Следващата стъпка е настройка на Потребител на продукта. За целта от Номенклатури || Контрагенти отваряме форма за редакция на Потребител на продукта. На втори панел Реквизити като Допълнително наименование и Допълнителен адрес посочваме име и адрес на фирмата ни на желания език.


Примерен екран

Навигираме се до панел Списъци || Персони, където настройваме Допълнително име за всички персони или приоритетно за тези, които ще издават външнотърговски документи.


Примерен екран

Освен настройка на Персони, в Списъци трябва да посочим Допълнително име и за съответните Банкови сметки в списъка.  В случай че липсва, трябва да въведем банковата сметка, която ще използваме, след което да попълним наименование в колона Допълнително име.

6. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва промените и излиза от формата.

7. Контрагент — за контрагента, който е наш клиент, се правят настройки, аналогични на тези при Потребител на продукта.
Във форма за редакция на контрагент Клиент 1, панел Реквизити настройваме Допълнително наименование и Допълнителен адрес.


Примерен екран

След това се навигираме до панел Списъци || Персони, където трябва да въведем Име на лицето, приемащо документа от страна на купувача. В този случай може да използваме както колона Име, така и колона Допълнително име.


Примерен екран

8. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва промените и излиза от формата.

9. Продукти — Превод на наименованието трябва да бъде въведен и за Продукти и материали. Това става чрез форма за редакция на Продукт /материал в Номенклатури. На втори панел Реквизити, в поле Стойност посочваме като Допълнително наименование преведено името на продукта.


Примерен екран

10. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва документа и излиза от формата.

 

Използване на шаблон за печат на валутна фактура

11. ФПрод — тъй като в нашия случай разглеждаме печат на външнотърговска фактура, необходимо е да отворим форма за редакция на съответния документ. За да разпечатаме или прегледаме желаната фактура, избираме бутон Печат или Преглед от лентата с инструменти най-горе на формата. Отваря се форма Избор - Печат /Преглед на документи, където от падащо меню избираме форма за печат SG10-Графичен док. валутна фактура.


Примерен екран

12. Печат / Преглед — натискаме бутон Печат или Преглед за отпечатване или преглед на желаните документи. Системата отпечатва маркираните документи на принтера по подразбиране или ги извежда на екран.

Печат / Преглед на външнотърговска фактура


Примерен екран

 

Бележка


  • Всички направени настройки относно печата на документи се запазват в системата.
  • Могат да бъдат отпечатвани само определени документи, като за целта се използва формата Избор - Печат документи.
  • Различните документи могат да бъдат настроени да се отпечатват на различни принтери.
  • Преглед на документите се извършва по същия начин, като се избере опцията Преглед от лентата с инструменти най-отгоре на формата.