Как да издадем касова бележка

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия ще научим:

 • Маркиране на стоки
 • Маркиране на количество
 • Изтриване или корекция на ред
 • Стоки в промоция или отстъпки
 • Режим на тестване на цени
 • Плащане
 • Отказване на текуща продажба
 • Отваряне на чекмедже с банкноти
 • Дубликат бележка
 • Отлагане на продажба
 • Служебно въвеждане или извеждане на суми
 • Издаване на свободни фискални бонове

Основна операция при работа с POS системата е издаване на фискални касови бележки на крайни клиенти. Тази операция автоматично създава документ за продажба в back-office системата Dreem с титуляр служебния контрагент Клиенти на дребно и генерира свързвани складови и касови документи в търговската подсистема. Генерирането на данъчен документ Опис на продажби става ръчно в Dreem за целия ден или накуп за друг период, например седмица.

За да издадем фискални касови бележки трябва да имаме инсталирана Dreem POS система и свързан към нея фискален принтер. Баркод скенера е пожелателен, тъй като чрез него лесно се маркират стоки, но не е задължителен. Издаването на касова бележка е свързано с няколко основни стъпки: маркиране на стока, дефиниране на количество и извършване на плащане. Но освен тези няколко стъпки може да се наложи да се извършат и други като: изтриване или корекция на ред, тестване на цена, анулиране или отказване на текуща продажба, дубликат на касова бележка, отлагане на продажба, служебно въвеждане или извеждане на суми и др. Тук ще разгледаме повечето функционалности на POS системата, свързани с издаването на касови бонове.

 

Маркиране на стоки

Изборът на стоки в POS системата е максимално опростен. POS системата използва продажни цени на дребно по Основна ценова листа, върху която могат да се прилагат схеми търговски отстъпки за всеки контрагент (клиент) индивидуално.

1 - Баркод

Най-лесният начин за маркиране на стоки е с баркод скенер. Номенклатурата с баркодове на продукти предварително се въвежда в Dreem. За даден продукт и мярка могат да се въведат един или повече баркодове. При сканиране на баркод, системата издава кратък звук, с който сигнализира дали баркодът е разпознат или номенклатурата не съдържа продукт с такъв баркод.

2 - Търсене по код/име (Num+)

За маркиране на стоки без баркод може да се използва търсене по код/име. Това става като се въведе част от код/име и се натисне Num +(от цифровата клавиатура). Ако никаква част от код/име не е въведена, то Num + отваря форма Избор на продукт, чрез която може да се търси или преглежда номенклатура продукти, която е заредена в POS системата.


Примерен екран

Списъкът извежда продуктите по мерки, т.е. един продукт може да присъства няколко пъти, но в различни мерки. Показва се цена в тази мярка, процент отстъпка (спрямо текущата схема ТО), код, баркод и наличност в склада. В списъка може да се търси по част от име, код и баркод (частите се разделят с интервал) и да се сортира по всяка колона. Например, търсене за до ко га търси продукти, които съдържат някъде в името си думи, които започват с до и думи, които започват с ко и думи, които започват с га. Само тези продукти, които съдържат три такива думи едновременно се извеждат.

 

Маркиране на количество

За продажба на конкретно количество от дадена стока, количеството трябва да се въведе (набере с клавиатурата) в новия ред, преди да се прочете баркод на продукт със скенера. Например въвеждаме 3 от клавиатурата и сканираме баркод – означава, че маркираме 3 броя от дадена стока.

При маркиране по код/име количеството се отделя със символ звезда от кода/името. Например при въвеждане на 2*1201 и потвърждаване с клавиш Num +(от цифровата клавиатура) или Enter за системата означава количество 2 от продукт с код/име 1201. При използване на този начин може да се въведе и процент отстъпка, разделен с втора звезда. Например 2*1201*20 задава 20% отстъпка върху цената на реда.

За промяна на количество на вече маркирани стоки използваме стрелки нагоре/надолу за да се достигне до съответния ред, Num + за увеличаване на количеството и Num - за намаляване на количеството. Например ако току-що сме маркирали дадена стока, със стрелка нагоре и Num + можем да увеличим количеството до 2 бр.

 

Изтриване или корекция на ред

При погрешно маркиране използваме клавиш Del за изтриване на последния въведен ред (без да се позиционираме). Ако желаем да премахнем друг произволен ред на документа, използваме стрелки нагоре/надолу, за да се позиционираме върху него и натиснем клавиш Del за изтриване.


Примерен екран

За корекция на количество, цена или отстъпка на ред от документа първо се използват стрелки нагоре/надолу за избор на даден ред, после с клавишна комбинация Ctrl+D се показва форма Редакция с данните на съответния избран ред.

 

Стоки в промоция и отстъпки

Системата POS използва схема търговски отстъпки, която е настроена на текущия контрагент и автоматично сваля процент отстъпка при маркиране на стоки. Освен това стоките с промоционална цена също се следят и се отбелязват в касовия бон с червен фон. На стоки в промоция системата не прилага клиентски отстъпки, т.е. те винаги се маркират по Основна ценова листа.

 

Режим за тестване на цени

За получаване на информация за наименования и цени на стоки по баркод се използва режим на тестване. Той се активира с клавиш Num *(от цифровата клавиатура). При следващ избор на стока (с баркод или с търсене) системата визуализира информация за стоката в първия ред на област №2 на основния екран, без да добавя стоката към текущата продажба.

 

Плащане

При плащане в брой сумата се въвежда като стойност на новия ред и се потвърждава с Enter. За указване на различен тип плащане след въвеждане на сумата на новия ред се използват:

 • F1 за плащане в брой
 • F2 за плащане с дебитна карта
 • F3 за плащане с чек

Примерен екран

По една продажба могат да се въведат няколко вида плащане. За целта новият ред се оставя празен и се натиска Enter, за показване на форма Плащане. Със стрелки нагоре/надолу може да се избере вид плащане и да се въведе сума платени по съответния начин. Например ако 20 лв. се плащат с дебитна карта и още 40 лв. се плащат в брой това се отразява в съответните полета във формата.

Системата автоматично изчислява ресто дължимо след плащане на въведените суми.

 

Отказване на текуща продажба (Esc)

Ако клиентът се откаже от покупката, преди тя да е била приключена, можем да анулираме текущия документ като на празен нов ред натиснем Esc. (Ако новия ред не е празен, то с Esc неговото съдържание се изчиства.) При анулиране на документ на фискалния принтер не се отпечатва касова бележка.

 

Отваряне на чекмедже с банкноти (Стрелка надясно)

След отпечатване на касова бележка системата автоматично отваря чекмеджето с банкноти. Ръчно отваряне на чекмеджето става от клавиатурата с клавиш Стрелка надясно на празен нов ред.

 

Дубликат на бележката (F7)

Ако касовата бележка по някаква причина не е коректно отпечатана (при изчерпване на касова лента) или се повреди (разкъсване при откъсване от лентата) с клавиш F7 може да се отпечата дубликат на последната касова бележка.

Внимание: повечето фискални принтери позволяват само един дубликат на последната бележка! При невъзможност за издаване на дубликат системата издава вместо това служебна бележка със съдържанието на продажбата.

 

Отлагане на продажба (Ctrl+F6)

Ако в някакъв момент при маркиране на стоки, клиента пожелае да се върне в магазина и да вземе още нещо, чрез клавишна комбинация Ctrl+F6, може да се отложи текущата продажба. Тя се не губи, а след обслужване на следващ клиент или отказ от следваща продажба (Esc), POS системата автоматично зарежда отложената вече продажба.

 

Служебно въвеждане или извеждане на суми (Ctrl+S)

Чрез натискане на клавишна комбинация Ctrl+S, системата извежда диалог, в който трябва да се запише: при служебно въвеждане сума с положителен знак, при служебно извеждане сума с отрицателен знак.


Примерен екран

Обикновено при започване на работния ден, касата стартира с някаква парична наличност и именно тя се въвежда като служебно въведена сума. Но е възможно и по всяко време на деня да се пускат служебни въвеждания и извеждания суми, като идеята е по този начин касовата наличност винаги е точна.

Тези операции се записват във фискалната памет на устройството и се визуализират във всички отчети.

 

Издаване на свободни фискални бонове (Ctrl+P)

За директно отпечатване и регистриране на сума във фискалната памет на устройството без извършване на продажба в back-office системата може да се използва клавишна комбинация Ctrl+P. В отчета на оператор тези операции се маркират като документи от тип приходен касов ордер.

Това позволява организиране на печат на фактури формат A4 от back-office системата и издаване на касови бонове от POS.

 

Заключение


За издаване на фискални касови бележки през Dreem POS системата са необходими две условия: да има инсталирана POS система и да има свързано фискално устройство към нея.

При работа с POS терминал е хубаво да се знаят всички негови възможност, тъй като често се налага използването на различни операции, за да излезе от определена ситуация. Ние сме се опитали да дадем решение на всяка ситуация, която би могла да се срещне на касата, като по този начин обслужваме клиента бързо и не затрудняваме оператора да взема решения.