Как да създадем Продукт

Версия за печатВерсия за печат

Въведение

В тази статия:

  • Създаване на продукти

Всички продукти, материали и услуги, които участват в бизнес процеса се въвеждат тук. Продуктите имат множество реквизити, но задължително изискваните от системата са Име, Тип и Мярка. Също така препоръчваме, преди да бъдат въведени продуктите в системата, да се въведат техните Референтни номенклатури. Това се номенклатури, които се отнасят за самите продуктите и са важна част при използването на различни схеми на работа.

През Референтни номенклатури || Мерки, могат да се въведат всички мерни единици, които се ползват. При въвеждане на продукт, от падащия панел се избира неговата мерна единица. За повече информация относно въвеждането на мерки и теглилки виж Как да въведем Мерки.

През Референтни номенклатури || Типове продукти, могат да се въведат различни типове на продуктите. Те са важна номенклатура за системата, тъй като се ползват от счетоводството. По тази номенклатура автоматичният осчетоводител се съобразява, съответния продукт към коя сметка трябва да се отнесе. Затова препоръчваме, ако се ползва счетоводната част на системата, преди да бъдат въведени продуктите, да се настроят Типовете продукти. Например по подразбиране в системата услугите се водят в един тип, но всеки счетоводител знае, че няма как да ги води в една и съща счетоводна сметка. За повече информация относно въвеждането на типове продукти виж Как да създадем Типове Продукти.

През Номенклатури || Категории продукти, могат да се въведат категории, с цел разделянето на продуктите на групи. Това е удобна номенклатура, тъй като групирането на продуктите дава удобството да се работи с по-малки списъци при пускане на справки, ревизии на складове, заявки и т.н. За повече информация относно въвеждане на категории продукти виж Как да въведем Типове категории и Категории продукти.

В крайна сметка, как въвеждаме един продукт. Ето един пример за създаване на продукт от тип стоки.

 

Как да създадем продукт

1. За да създадем нов Продукт, избираме група функции Номенклатури || Продукти и материали. Десен щрак с мишката върху списъка с продукти, избираме Нов продукт.... Отваря се празна форма Продукт/Материал за въвеждане на данни.


Примерен екран

2. Име — в полето записваме желаното име на продукта.

3. Тип — тип продукт. Системата ни предлага настроеният тип по подразбиране. В нашия случай Стоки. Сменя се от падащия прозорец.

4. Склад — склад за продукта. Системата ни предлага склада по подразбиране. Настройката на този склад е склад по подразбиране и самия продукт. Сменя се от падащия прозорец. Продукти без настроен склад се третират от системата като услуги.

5. Мярка — мярка за продукта. Системата ни предлага мярката по подразбиране. Сменя се от падащия прозорец.

6. Счет. отчитане по признаци — опцията се отнася за счетоводството. Отчита продукта в счетоводството по признаци. В зависимост от продукта и съответната счетоводна сметка, има продукти които могат да бъдат настроени да не се отчитат по признаци. По подразбиране опция е маркирана.

7. Счет. отчитане по количество — опцията се отнася за счетоводството. Отчита продукта в счетоводството по количество. Отново зависи от продукта и счетоводната сметка, но има продукта които могат да бъдат настроени да не се отчитат, както по признаци, така и по количества, т.е. стойностно. По подразбиране опция е маркирана.

8. Запис и Изход — бутон в лентата с инструменти. Записва продукта и излиза от формата.

 

Заключение


Продуктите са основна номенклатура за системата. За коректното им въвеждане е необходимо да бъдат предварително създадени референтни номенклатури, пряко свързани с тях. В противен случай, много често в последствие се налага обхождането им за актуализация.

Съществуват много други настройки при въвеждането на даден продукт, отнасящи се за различни функционалности на системата, но тях ще разгледаме в следващите теми.