Download

Свали безплатна версия сега. Виж обхвата и възможностите. Спести време и пари.
Dreem ERP e интегрирана система, предназначена за планиране и управление на всички процеси и ресурси в едно предприятие. Dreem засилва контрола и улеснява взимането на решения в областта на доставките, продажбите, складовото стопанство, финансите, производството и счетоводната дейност. Увеличава ефективността на персонала и намалява броя на грешките. Dreem ERP е фокусирана върху три основни направления:
  • Поддържа работните процеси и документооборота. Има богат набор от оперативни справки полезни на персонала
  • Обслужва мениджмънта на организацията и спомага за взимане на управленски решения
  • Система за счетоводно отчитане

Внедряване

Внедряването на Dreem има за цел да обхване всички звена и бизнес процеси в компанията. Dreem замества традиционните счетоводни и складови програми, като ги обединява в единна, унифицирана система, съставена от взаимосвързани модули. Предназначена е за автоматизиране на управлението и отчетността. Ползите от внедряването на системата са видни в много кратки срокове.

Настройки

Dreem ERP се адаптира (настройва) спрямо изискванията на организацията, като се създават правила за работа, отговарящи на търговската и производствена политика на предприятието. Те са в основата за получаване на добри резултати и ефективност не само при работата с продукта, но и за организацията като цяло.

Възможности

Счетоводна и складова програма Dreem дава възможност на компанията да подобри своята организация и управление и да разшири обхвата на възможностите си. Решението Dreem e гъвкаво, бързо приложимо и лесно за усвояване. Продуктът спомага за намаляване на разходите и е инструмент за по-добър и задълбочен анализ на дейността. Въвеждането на Dreem допринася за по-добро реализиране на нови бизнес възможности, дава конкурентни предимства, повишава ефективността на отделните служители и на организацията като цяло. Спомага за по-добра координация между отделните звена и улеснява контрола на работните процеси и информационни потоци. Бизнес решението е част от успешна IT стратегия, която допринася за развитието на компанията.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Издания

Виж и сравни различните издания на Dreem ERP, какво съдържат и предлагат.

Работа с Dreem

Научи повече как се работи със системата Dreem?

Download

Свали безплатна версия сега. Научи повече за възможностите на Dreem ERP.