imPress ManagerimPress Manager е специализиран софтуерен продукт за автоматизирана обработка и отчитане при разпространение на периодични печатни издания. Основна цел на продукта е управлението на динамичната дейност и големият документооборот, планиране, анализ, както и комплексно следене на дейността. В продукта са разработени мощни инструменти, които обслужват не само мениджмънта на организацията, но и целият административен персонал занимаващ се с обработка на информация свързана с разпространението. В системата са изградени няколко модела на работа, които гарантират стандартизиране на процесите във фирмата, подобряват отчетността и възможността за бързо извличане на реални и актуални данни.

Материален поток

Обединяват се функционалности за управление на документооборота на организацията, в областта на материалния поток. Съдържат се инструменти за управление на складовата база, приемане и въвеждане на заявки от обекти, извеждане на справка за заявени количества към доставчиците, изготвяне и печат на разпределения, печат на стокови разписки на обектите, обработка на реалните количества след доставка, въвеждане на описи на продажби при водене на отчетност на обекти по наличност и справки.
Материалният поток обединява целия цикъл на движение на изданията и/или стоките от заявки, през разпределения до доставки на различни обекти. Обхваща и складовата база, чрез въвеждане на съответните документи или генерирането им и извежда справки за оборотна ведомост на склада, липси при извършване на доставките, задължения на обекти за определен от потребителя период.
Справките могат да бъдат генерирани под различни сечения с цел прогнозиране и планиране на бъдещата стопанска дейност на организацията в размера както на конкретно издание или група такива, така и на конкретен обект или група такива.

Паричен поток

Обобщават се функционалности за управление на документооборота на организацията в сферата на паричния поток. Групата функции дава възможност за извършване на парични преводи към различни доставчици, като се следят задълженията по издания и броеве и съответно се отчитат падежите. Ежедневното внасяне на суми от обекти, се улеснява чрез функцията Отчитане по маршрути, като с един документ се отчитат всички обекти по даден маршрут.
Инструмента за начисления на вземания и задължения отвързва строгостта на паричните преводи, като чрез него могат да се правят и бартерни сделки. При тези документи реално няма прехвърляне на суми, но стойностите участват в салдата на контрагентите.
Справките за паричните потоци се генерира под различни сечения и за различни периоди с цел анализ на постъпленията в касата и разходите по различните пера.

Партиди и отчети

Групата функции Партиди и отчети генерира набор от справки за отчетност, анализи и следене на текущи вземания и задължения. Динамичността и автоматизирането им, води до там че могат да бъдат извличани след въвеждане на текуща информация. Чрез справки като салда и обороти на обекти и доставчици, справка за отчитане на обекти, партиди на персони, може да бъде направен един цялостен подробен анализ на материално-паричния поток. От друга страна справка за отчитане на обекти, проследяване на издание за период, количествена реализация за период дават една пълна картина на задълженията, наличностите и реализацията по издания. Съпоставянето на различни обекти води до изготвяне на реална преценка за печеливши и губещи контрагенти, както и вземане на различни мерки в тази насока.
Мощните филтри на отчетите, позволяващи периодите на отчитане да бъдат произволно определени, дават възможност за гъвкавост на системата при различни договорки с обекти и доставчици.

Анализ и планиране

Като цяло системата imPress Manager генерира около 50 справки с различни сечения, като целта им е да бъдат разгледани всички аспекти на дейността по разпространение на печата, да бъдат поставени отделните контрагенти и/или издания под различен ъгъл, за извличане на анализи и планиране на бъдещите ресурси. Подробното разглеждане на приходите и разходите могат да доведат до прогнозиране на паричните потоци в бъдещи периоди и насочване на ресурс и капитал в сферите, носещи по-големи печалби.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Download

Свали trial версия сега. Научи повече за обхвата и възможностите на imPress Manager.

Поддръжка

Използвай нашите сертифицирани експерти и отстрани техническите проблеми с офиса.