imPress Manager

Системата imPress Manager е създадена за нуждите на предприятия и фирми в сферата на разпространение на периодичния печат. Тя се проектира и разработва приблизително от 13 години, на база задълбочени проучвания на цялостната дейност на разпространителите и взаимоотношенията им с техните контрагенти. Развитието и подобряването на системата е приоритет и предизвикателство, с цел изграждането на един мощен инструмент за управление, анализ и планиране на дейността по разпространение на печата.

Обхват

imPress Manager е софтуерен продукт, специализиран и предназначен за комплексно управление и организиране на фирмената дейност. Представлява интегрирана система за корпоративни цели и управление на взаимоотношенията с контрагентите. Стопанската дейност е ориентирана по отношение на материалния и паричния поток, партиди и отчети, анализ и планиране и др.

Възможности

Прецизното следене на отчетността на обектите и доставчиците, с помощта на богатото количество справки, дават възможност за планиране на дейността на фирмата във времето, както и за вземането на управленски решения от различно естество и на различно ниво. Генерираните от imPress Manager справки за отчети, партиди, салда и обороти на обекти и доставчици, спомагат за изготвянето на цялостен подробен анализ на стопанската дейност на фирмата. Съпоставянето на различни обекти, които разпростанителските фирми снабдяват в периодични издания, води до изготвяне на реална преценка за печеливши и губещи контрагенти, както и вземане на различни мерки в тази насока.

Специфични нужди

imPress Manager бързо се настройва към специфичните нужди на организациите от бранша. Системата е проектирана и разработена, така че да могат лесно да се доработват или добавят нови функционалности според изискванията на предприятието, в което софтуерния продукт ще се внедрява или пък според промяна в изискванията и организацията на разпространителския бранш.

Комуникации

imPress Manager изпълнява функции на глобално средство за комуникация между фирмата – потребител на софтуерния продукт и нейните контрагенти. Интернет комуникацията дава възможност за кореспонденция между две отделни отдалечени организации за прехвърляне на документи, без да е необходимо въвеждането на данни. Например, данни за базови заявки за съответен контрагент или пък документи за върнат брак.

Обучение

Опознай добре imPress Manager и използвай максимално неговите предимства.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Поддръжка

Използвай нашите консултанти и открий нови схеми на работа с imPress Manager.