Front-office системата е с изключително опростен потребителски интерфейс, но с максимален коефициент на полезно действие. На касиерите никога не им се налага да взимат решения относно операции, които са излишни при работа с клиенти. Като удобно джобно ножче, системата съдържа малко, но добре обмислени инструменти.

Цел

Целта на POS системата на Dreem е да изпълнява една единствена задача – бързо издаване на продажби на крайни клиенти – като изпълнението на тази операция е максимално гъвкаво и безпроблемно.

Складов софтуер

POS системата не е складова програма. Наличности на складове, среднопретеглени цени, ревизии, трансфери между складове, консигнации и пр. се водят през back-office системата - Dreem. Печат на оферти, етикети и ценови листи, настройки на периоди за промоции също.

Счетоводен софтуер

POS системата не е счетоводен софтуер. Осчетоводяването на дневни отчети за продажба на населението се прави през back-office системата - Dreem. Подаването на ДДС дневници също.

Логистика

POS системата не се занимава с логистика. Заявки от клиенти и към доставчици се правят в back-office системата - Dreem. Там могат да се управляват тегла и обем за цели на транспорта.

ТРЗ

POS системата не е система за ТРЗ. За печат на разчетно-платежна ведомости има отделна функционалност в back-office системата - Dreem. Бонуси на служителите се раздават също от там.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Обхват

Погледни съдържанието на Dreem ERP и открии какви са възможностите му.

Работа с POS

Научи повече как се работи със системата Point-Of-Sale.