ERP система - Dreem Business Software

Dreem Business Software е една съвременна, комплексна и високо технологична ERP система, която дава възможност на вашата компания да подобри организацията и управлението. Като алтернатива на големите ERP системи, обхвата на Dreem Business Software съчетава в себе си функционалностите на една ERP система, но се откроява най-вече с простота на операциите. Една голяма част от операциите могат да бъдат автоматизирани, а други да бъдат опростени за потребителя. От друга страна, ERP - Dreem Business Software дава възможност за работата в реално време на отдалечени работни места, което води до изграждане на единна база данни, съдържаща цялата актуална информация.

ИнфоНаличието на актуална информация в днешната динамично променяща се бизнес среда е едно от най-големите предимства при вземане бизнес решения.

Обхвата на ERP системата Dreem Business Software непрекъснато се разширява, тъй като нашият екип продължава да развива системата с нови функционалности и справки.

CMR CRM Управление на взаимоотношенията

Управление на взаимоотношенията с контрагенти чрез мониторинг на дейността на търговския отдел и проследяване поведението на контрагентите през всички фази на обслужването. Възможност за издаване и електронно изпращане на търговски и данъчни документи към клиенти. Изградена схема за работа с ценови листи и прилагане на индивидуални отстъпки за всеки клиент, както и провеждане на маркетингови кампании(промоции). Проследяване изпълнението на заявки от клиенти и към доставчици. Рестрикции чрез кредитни лимити. Класация на клиенти.

SCM SCM Управление на материалните запаси

Проследяване и управление на цялостната организация по доставка на материалните запаси и прецизно планиране на наличностите по поделения (складове) чрез задаване на минимални и максималки граници (мин. резерв и лимит). Актуална информация за налични, разполагаеми и резервирани количества. Координация и разпределение на стоки, материали и суровини между неограничен брой складове. Воденето на стоките по партиди и серийни номера. Ревизия на наличностите.

FIM FIM Финансов мениджмънт

Водене на плащания по банков път и в брой чрез въвеждане на банкови извлечения и издаване на всички видове касови документи - приходни и разходни касови ордери, протоколи за прихващане и др. Актуална информация по всяко време за наличности и движение на паричните потоци в различни валути за неограничен брой каси и банкови сметки, както и за движение на парични средства между портфейли. Справки за хронология на банковите извлечения и касова книга. Проследяване на отпуснатите на подотчетните лица служебни аванси и отчетените от тях документи. Групиране на приходите и разходите по различни признаци, включително и по зададени от потребителя критерии.

TAC TAC Данъчно счетоводство

ERP системата е разработена съобразно изискванията на Националните счетоводни стандарти. Синтетичната и аналитичната отчетност на фирмата могат да бъдат изцяло автоматизирани, благодарение на автоматичния осчетоводител, при което се реализира цялото управленско и финансово счетоводство. След коректно въвеждане на входящите и изходящи първични документи автоматично се съставят систематични и хронологични счетоводни регистри: оборотни ведомости, главна книга, дневници по ДДС и други обобщаващи счетоводната информация справки и отчети.

ASM ASM Управление на активите

Системата дава възможност за покупко-продажби и управление на материални и нематериални дълготрайни активи, респективно въвеждане, спиране и повторно пускане на ДМА в експлоатация, тяхната модернизация и подобрения. Автоматично изчисление на данъчна и счетоводна амортизация, преоценка и обезценка.

HRM HRM Управление на човешките ресурси

Автоматизирано изчисляване на възнагражденията, при което се следят осигурителните прагове и задължителните вноски за осигуряване, съобразно изискванията на българското законодателство. Няма ограничения в броя на въведените в системата служители. Пълно проследяване на полагаем и използван отпуск по тип. Експорт на Декларации 1 и 6 към НОИ. Своевременната поддръжка осигурява актуалност на ERP системата Dreem Business Software в съответствие с динамичните промени на българското законодателство.

COC COC Центрове на себестойност

За получаване на аналитична финансова информация ERP системата използва така наречените “източници на разходи и приходи” или кост центрове, структурирани на едно или няколко нива. Отделните кост центрове могат да бъдат различни: проекти, магазини, киоски, клонове или дори отдели на фирмата.

REP REP Система за справки и анализи

Богат набор от справки, които могат да бъдат настроени спрямо нуждите на клиента, обхващайки различни видове анализи за отделни аспекти от бизнес процесите на фирмата. Справките Ви дават силата да вземете правилни и бързи бизнес решения, независимо от динамично променящите се пазари, с цел ефективно управление на Вашия бизнес.

CPA CPA Контролен панел

Контрол върху коректността на данните в системата чрез различни по вид проверки: за разпределение на разходи по покупки, за нулеви цени в прихода на склада, за отрицателни складови наличности и др. Възможност за преизчисляване прихода и разхода на склад, както и за автоматично генериране на начални салда за склад.

SEC SEC Система за сигурност

Възможност за дефиниране на потребители и групи, като за всяка група се задава достъп до функционалности в ERP системата. Системата позволява настройка на специфични за всеки потребител ефективни права, с което индивидуално се определя достъпът до вътрешнофирмена информация. Възможност за контрол върху работа с данни за минал или бъдещ период, чрез забранени работни периоди. Всички тези права могат динамично да се променят от администратора на системата.

POS POS Система за продажби

POS системата към ERP Dreem дава възможност за обособяване на front-office работни места тип киоска или каса в магазин за продажба на дребно. Системата е с изключително опростен и удобен дизайн за работа с баркод скенери и фискални принтери, с основна функция издаване на продажби на крайни клиенти. Работи с номенклатура баркодове на продукти и контрагенти, извлечена от back-office система Dreem и съхранена в локална sqlite база данни. Може да издава фактури тип “бензиностанция” на касови бележки, обработва бонус точки чрез клиентски карти и др. Поддържа всички видове задължителни дневни и месечни отчети на фискалния принтер.

WEB WEB Електронен обмен на документи

Електронният обмен на документи към ERP Dreem представлява фирмен сайт за обмен на електронни фактури и извеждане на справки към други организации. Извършват се предварителни настройки и след издаване на фактура и изпращане в облака, системата се грижи автоматично да изпрати e-mail на получателя с възможност за сваляне на документа. Отделно към този сайт може да се прикачи и опция за събиране на електронни заявки от клиенти, така че те автоматично да влизат в системата Dreem и да чакат обработка за съответната дата.

SaaS

Научи какво е Software as a Service, неговите предимства и как можеш да го използваш.

Download

Свали безплатна версия сега. Научи повече за възможностите на Dreem ERP.

Издания

Виж и сравни различните издания на Dreem ERP, какво съдържат и предлагат.