Счетоводство - Счетоводно обслужване - Счетоводни услуги

На основата на абонамент, Unicontsoft извършва организация на документооборота и финансово-счетоводната отчетност на фирми, съгласно изискванията на нормативната уредба в България и Европа. Компанията осъществява договорните си задължения чрез свои висококвалифицирани специалисти. Извън абонаментното обслужване на фирми, Unicontsoft извършва и еднократни счетоводни услуги и консултации.

Счетоводство - Абонаментно счетоводно обслужване

 • Счетоводно отчитане, съгласно изискванията на Закона за счетоводство(ЗС), НСФОМСП (МСФО) и другите действащи нормативни актове
 • Трудови договори – изготвяне на трудови досиета
 • Изготвяне на ведомости за заплати и фишове
 • Социално и здравно осигуряване – изчисляване на осигурителни вноски, подготовка на необходимите банкови документи, изготвяне и подаване месечните декларации към НАП
 • Изготвяне и подаване дневници и справки - декларации по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на VIES и Интрастат декларации
 • Определяне размера и текущо начисляване на данъчни задължения
 • Изготвяне на амортизационен план (САП, ДАП)
 • Извършване на преоценка на активите, пасивите и разчетите
 • Извършване на инвентаризации
 • Съставяне на междинни финансови отчети
 • Годишно приключване и съставяне на ГФО
 • Изготвяне и подаване на статистическите форми за НСИ, текущи отчети и годишни
 • Представяне и защита на обслужваните фирми пред НАП, НОИ, НЗОК, ГИТ
 • Представителство пред банки, митници, застрахователи, чуждестранни партньори
 • Изготвяне на бизнес планове, данъчно планиране

Счетоводни услуги и консултации

 • Детайлна проверка на първична счетоводна документация
 • Изготвяне на счетоводни справки
 • Данъчни консултации, изготвяне на отчети, доклади и анализи
 • Конструктивни данъчни съвети, отнесени към конкретните бизнес нужди на отделния клиент
 • Представителство във връзка с проверки и ревизии
 • Планиране на печалбата и доходите на местни и чуждестранни физически и юридически лица
 • Прилагане на СИДДО

Download

Свали безплатна версия сега. Научи повече за възможностите на Dreem ERP.

Инсталация

Имате проблеми с инсталирането на системата Dreem?

Издания

Виж и сравни различните издания на Dreem ERP, какво съдържат и предлагат.