Вашият бизнес
в изцяло нова светлина

SaaS - решение на ниска цена, без първоначална инвестиция, без риск.

SaaS Ви дава възможност да сте мобилни и гъвкави, да организирате, управлявате и анализирате вашия бизнес от разстояние, както никога досега.

Свържете се с нас днес, за да научите как да направите Dreem част от вашата бизнес стратегия.

Dreem ERP
CPA

Контрол на входящи данни и средни цени в складове, мониторинг на активности по потребители

SEC

Потребители и групи, контрол на достъпа, контрол върху данни, работни периоди

POS

Работа с баркод скенери, връзка с фискален принтер, online и offline режим на работа

WEB

Електронни заявки, фирмен сайт за обмен на електронни фактури и справки

Dreem Mobile

Заявки от клиенти, продажби на място, отчитане на плащания, инвентаризации, приемо-предаване на стоки в склада

Dreem ERP

CRM

Заявки, оферти, поръчки, доставки, продажби, кореспонденция, активности

SCM

Складово стопанство, себестойност, ценообразуване, ценови листи и схеми с търговски отстъпки

FIM

Каса, банка, подотчетни лица, разчети с контрагенти и държавна администрация, данъци, такси, валутни операции

TAC

Счетоводни записвания, главна книга, дневници, ДДС, VIES, автоматично осчетоводяване

ASM

Дълготрайни активи, инвентарна книга, данъчни и счетоводни амортизационни планове, консервация и подобрения

HRM

Присъствена книга, работни заплати, личен състав, отпуски, болнични, фишове, декларация 1 и 6

COC

Структура на предприятието и структурни центрове, приходни разходни направления, планиране, анализ и мониторинг

REP

Справки за мениджмънта, сравнителни анализи, справки по KPI, оперативни справки, табла

Техническа поддръжка

Изграждане и поддръжка на хардуерна и софтуерна база на работещо ниво. Диагностика и разрешаване на технически проблеми

IT Инфраструктура

Изграждане на компютърни мрежи, структурно окабеляване, оптични и VPN връзки между офиси, компютри, сървъри, базов и помощен софтуер

Счетоводно обслужване

Пълна организация на документооборота и финансово-счетоводната отчетност на фирми, съгласно изискванията и нормативната база на Република България

SaaS

Софтуер като услуга, бизнес решение на ниска цена, малка инвестиция, нисък риск, без ангажименти, без задължения, без изисквания

Обучение и внедряване

Разработена методология в няколко фази, която дава сигурност, стабилност и увереност в успешното интегриране на софтуерния продукт

Продуктова поддръжка

Нови версии на софтуерния продукт. Отстраняване на всички рапортувани програмни грешки. Разрешаване на проблеми, възникнали по време на работа